6:30 – 7:15

Otvorenie materskej školy, schádzanie a preberanie

detí v triede „SLNIEČKA“.

8:00

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí - podľa predstáv detí, motivované učiteľkou.

Ranný kruh – spoločné privítanie sa s kamarátmi

v materskej škole, diskutovanie, riešenie problémov

a situácií, rozhovor a navrhovanie aktivít, a i.

Zdravotné cvičenie

8:20

Osobná hygiena , desiata.

Vzdelávacie aktivity – zamerané na rôzne oblasti

rozvoja: rečovej, pohybovej,  hudobno-pohybovej,

výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej a i.

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí - podľa predstáv detí, navodené učiteľkou.

Pobyt vonku – vychádzka, hry na školskom dvore.

11:20

Osobná hygiena , obed, osobná hygiena, čistenie zubov,

odpočinok (oddych na lôžku).

14:20 Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, hygiena, olovrant.
15:00 – 16:30

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové,

priamo  i nepriamo usmerňované, hodnotenie dňa.

 

Denný poriadok (i časový interval) je upravený podľa potrieb

detí v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať

predovšetkým na potreby a záujmy detí.