Charakteristika MŠ

6. novembra 2015 bola slávnostne otvorená 5. trieda "Žabky".

Materská škola je súčasťou budovy základnej školy od roku 2004. Prestavbou sa vytvorili podmienky pre štyri triedy s príslušenstvom a samostatným vchodom. Priestorové a materiálno-technické podmienky spĺňajú hygienickú a estetickú úroveň. Jedáleň je spoločná pre všetky triedy.

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie a v prípade záujmu rodičov aj poldennú formu výchovy a vzdelávania pre deti od 3 do 6 rokov veku a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Budova školy je situovaná v strede obce s blízkym prírodným prostredím. Areál školského dvora susedí so školským dvorom základnej školy. Je členený pre všetkych päť tried a vybavený pieskoviskami, preliezačkami a náradím na pohybové aktivity.

Zameranie:

Našim zámerom je prezentovať sa ako škola podnecujúca učenie sa hrou, socializáciu, vzájomnú komunikáciu s možnosťou zmysluplného prežitia detstva. Zároveň vytvárať podmienky na priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu, na zdravý fyzický, psychický a sociálno-emocionálny rozvoj a na posilňovanie zdravého spôsobu života a environmentálneho vedomia detí.

Prevádzka materskej školy je od 6,30 hod do 16,30 hod.

                                Školský vzdelávací program

Náš školský vzdelávací program má názov Rok škôlkára.

Cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa v jeho celistvosti, viesť ho k poznaniu okolitého sveta a života v súvislosti s potrebami rodiny a spoločnosti, rešpektovať jeho individualitu, jeho práva a potreby. Všeobecné a špecifické ciele smerovať k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

                                Dochádzka detí do MŠ

 • Do materskej školy sa privádzajú zdravé deti
 • Odmietnuť prevziať dieťa môže učiteľka v prípade ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie
 • Deti sa odovzdávajú učiteľke v triede do 8,00 hod. ráno
 • Na neskorší ranný príchod upozorní zákonný zástupca dieťaťa učiteľku deň vopred, alebo ráno osobne, telefonicky do 8,00 hod.
 • Prevzatie dieťaťa z MŠ prebieha v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod.
 • Ak dieťa počas dňa ochorie, izoluje sa od ostatných detí , oznámi sa zákonnému zástupcovi ochorenie s následným prevzatím dieťaťa
 • Ak je dieťa neprítomné 5 dní, zákonný zástupca je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti a v deň nástupu podpíše potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré obdrži v MŠ
 • Na prevzatie dieťaťa môže zákonný zástupca písomne splnomocniť inú osobu, alebo dieťa staršie ako 10 rokov

                                Poplatky

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 13 eur mesačne.
Výšku príspevku určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
Príspevok za dieťa sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

 1. dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 3. ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu

Príspevok za dieťa na základe rozhodnutia zriaďovateľa (odpustenie príspevku) sa neuhrádza:

 1. ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
 2. ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin (letných) alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, zákonný zástupca uhrádza pomernú časť určeného príspevku

Tento príspevok sa uhrádza vždy mesiac vopred, najneskôr do 10 dňa v mesiaci. Okrem tohto príspevku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok za stravovanie.